Urząd Gminy w Opinogórze Górnej
06- 406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 4
tel./faks 236736110, 236717024
www.opinogora.home.pl
e-mail: ugopinogora@bip.org.pl

Siedziba władz gminyGmina Opinogóra Górna położona jest w północno-wschodniej części powiatu ciechanowskiego. Centrum administracyjno-usługowym gminy jest miejscowość Opinogóra Górna, położona w odległości 8 km od Ciechanowa, 100 km od Warszawy. Gmina należy do jednej z największych obszarowo w powiecie ciechanowskim. Zajmuje powierzchnię 139 km2 składa się z 55 miejscowości i 39 sołectw, zamieszkuje ją 6171 osób.
Do dziś nie jest dokładnie znane pochodzenie i geneza miejscowości Opinogóra Górna. Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185 r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogóra i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu.
Szkoła podstawowa i Gimnazjum w OpinogórzeNa terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe z dwoma filiami i jedno gimnazjum. Bazą w oparciu, o którą realizowana jest działalność kulturalna w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury. Gmina ma dobrze funkcjonującą Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gminne Centrum Informacji.
Tu zlokalizowanych jest ok. 160 podmiotów gospodarczych, z których przeważająca ilość zajmuje się handlem artykułami spożywczymi, przemysłowymi, rolnymi oraz usługami z zakresu rolnictwa. Nie ma tu żadnego przemysłu, nawet o zasięgu lokalnym, który mógłby być źródłem zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 90% gruntów stanowią użytki rolne, a tylko 1,2 % lasy.
Istniejąca sieć dróg zapewnia dogodne połączenie z Ciechanowem, który przejmuje częściowo funkcje usługowe gminy. W gminie znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi i tereny inwestycyjne. Gmina Opinogóra Górna znalazła się w „Złotej Setce” najbardziej przedsiębiorczych gmin w Polsce, wykreowanej przez Centrum Badań Regionalnych za kadencję 1994-1998.
Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:
w Opinogórze Górnej:
- Zameczek neogotycki-I poł.XIX w
- Oficyna dworska-budynek z roku 1828, odbywają się tu koncerty i spotkania z artystami.
- Domek z podcieniem –drewniany XIX w.
- Domek ogrodnika
- Kościół parafialny neoklasycystyczny w Opinogorze Górnej wzniesiony w latach 1874-1877
- Park pałacowy o powierzchni 25 ha w tym ok. 0,5 ha wód.
w Pałukach:
- Kościół parafialny wzniesiony w latach 1841-1843
w Przedwojewie:
- Kaplica filialna – drewniana ok.1775
- Zespół Dworski – obszar w promieniu 100 m
Bazę noclegową i gastronomiczną zapewnia ulokowany w sąsiedztwie zespołu parkowo- pałacowego hotel.