przez RR (0 komentarzy)

Na pytania redakcji odpowiada Andrzej Pawłowski - Wicestarosta Ciechanowski, w Zarządzie Powiatu odpowiedzialny za kulturę.

Andrzej Pawłowski o zmianie na stanowisku zastępcy dyrektora PCKiSz

Redakcja: Po odwołaniu Marka Zalewskiego z funkcji p.o. dyrektora CKiSz zewsząd padają zarzuty o upartyjnianie zarządzania tą jednostką. Jak to jest?
Andrzej Pawłowski: Ocena działalności Pana Marka Zalewskiego, jako pełniącego obowiązki dyrektora CKiSz, oparta była tylko i wyłącznie o przesłanki merytoryczne. Nawet, jeśli znałbym poglądy czy sympatie polityczne Pana Zalewskiego, to nie wpłynęłyby one na decyzję moją ani Zarządu Powiatu.
Red.: Jakie konkretnie zarzuty są w stosunku do odwołanego Marka Zalewskiego i w czym objawia się "brak woli poprawienia jakości pracy" przytaczany w uzasadnieniu?
A.P.: W trakcie przeprowadzonej w PCKiSz w Ciechanowie (wówczas CKiSz) na początku br. kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, zatwierdzania umów cywilnoprawnych, w tym składania oświadczeń woli o skutkach majątkowych, przestrzegania zasad rachunkowości, postępowania z drukami ścisłego zarachowania oraz przestrzegania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zalecenia miały charakter formalno-prawny, a ich prawidłowa realizacja przyczyniłaby się do poprawy funkcjonowania jednostki, co od początku  IV kadencji samorządu powiatowego, było szczególną troską Zarządu Powiatu.
Pan Marek Zalewski większości zaleceń pokontrolnych nie wykonał. Potwierdziła to rekontrola. Aż 13 z 23 zaleceń pokontrolnych nie zostało albo w ogóle, albo prawidłowo wykonanych. Stan braku woli Pana Marka Zalewskiego wykonania zaleceń pokontrolnych, trwał kilka miesięcy.
W tym czasie Zastępca dyrektora CKiSz wolał udzielać wywiadów, wykazywać aktywność medialną, niż wykonywać zalecenia pokontrolne i realizować zaplanowaną na 2011 rok ofertę kulturalną dla mieszkańców powiatu. Informację w tym zakresie  Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu w materiałach na ostatnią sesję.         
Sytuacja taka spowodowała utratę zaufania Zarządu Powiatu Ciechanowskiego do Pana Marka Zalewskiego, jako zastępcy dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej.
Red.: Czy jest konflikt personalny między panem a Markiem Zalewskim?
A.P.: Pana Marka Zalewskiego cenię za jego dokonania artystyczne. Z zarządzaniem przez niego Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki łączyłem duże nadzieje. Niestety okres ostatnich miesięcy dowiódł, że funkcja ta przerosła jego zdolności menedżerskie. Panu Markowi Zalewskiemu umożliwiliśmy, jako organ prowadzący, poprawę stanu funkcjonowania Centrum. Nie skorzystał z tej okazji.
Red.: Marek Zalewski zaraz po swoim odwolaniu wysłał do mediów list, w którym zarzuca Panu działania dążące do usunięcia go z tej funkcji trwające od kilku miesięcy, brak chęci do rozmów.
A.P.: , . Przecież spotykaliśmy się wielokrotnie. Nasze rozmowy dotyczyły istotnych sporów związanych z funkcjonowaniem  CKiSz, m.in. racjonalizacji gospodarowania powierzonym mieniem, struktury organizacyjnej jednostki, zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, czy oferty programowej CKiSz.
Z przykrością muszę przyznać, że efekty naszych konsultacji pozostawały mierne, a atmosfera wokół działalności CKiSz uległa radykalnemu pogorszeniu.
Red.: Dlaczego tak szybka zmiana i czy to ostatnie połączenie powiatowych jednostek kulturalnych jedynie takiej możliwości służyło?
A.P.: Czy zmiana dokonana po 9 miesiącach, poprzedzona gruntowną analizą działalności CKiSz, kontrolą i rekontrolą można uznać za szybką? Proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Jeśli chodzi o „łączenie placówek”, to wyjaśniam, że dokonana na ostatniej sesji Rady Powiatu zmiana Statutu CKiSz nie zawierała żadnych zmian w zakresie „łączenia” powiatowych jednostek kultury. Galeria „C” stanowi od 2000 roku integralną część Centrum Kultury i Sztuki i nie jest odrębną jednostką organizacyjną, więc o jakim łączeniu ma być mowa.
Red.: Jakie cele stawiane są przed nową dyrektorką? Czy prowadzenie jednostki kulturalnej przez osobę z przygotowaniem menadżerskim nie było by dla PCKiSz korzystniejsze?
A.P.: Do końca IV kadencji Rady Powiatu, a więc praktycznie do końca 2014 roku, stanowisko dyrektora PCKiSz w Ciechanowie jest zajęte przez obecnego dyrektora, który w związku z wyborem na radnego Rady Powiatu przebywa na urlopie bezpłatnym. W tym czasie w sposób zasadniczy zmieni się ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, m.in. w zakresie obsadzania stanowiska dyrektora. Nowe przepisy, które wejdą w życie niebawem, wprowadzają, ale tylko w zakresie stanowiska dyrektora, jako standard kierowania placówką kultury, krótkoterminowe kontrakty. My też, jako powiat będziemy musieli zmierzyć się z nowymi uwarunkowaniami.
Nie dotyczy to jednak stanowiska zastępcy dyrektora, które, w sytuacji, gdy dyrektorzy będą menadżerami, powinny być piastowane przez ludzi kultury. Inaczej placówka kultury, być może będą lepiej zarządzane, ale mogą utracić swój wizerunek kulturalny czy stracić z oczu cel dla którego realizacji były utworzone.
Zarząd Powiatu w całej tej sytuacji miał wybór. Na stanowisko zastępcy dyrektora zatrudniliśmy działaczkę kultury, która zna się na kulturze i która ma wizję rozwoju PCKiSz. Jesteśmy przekonani, że Pani Teresa Kaczorowska sprosta zadaniu. W chwili obecnej zarówno na przedstawienie szczegółowej koncepcji, jak i na oceny jest o wiele za wcześnie. Nowy zastępca na wdrożenie swojej koncepcji powinien mieć choć tyle czasu, ile Zarząd Powiatu dał zastępcy dyrektora, Panu Markowi Zalewskiemu, który swoje stanowisko piastował od wielu lat.
Pani dr Teresa Kaczorowska w ocenie Zarządu Powiatu oprócz niewątpliwych i znaczących w skali regionu osiągnięć w dziedzinie kultury, posiada także niezbędne przygotowanie menadżerskie. Trudno odmówić takich zdolności osobie, która była organizatorem wielu imprez o charakterze międzynarodowym, jak: Międzynarodowe Dni ks. M.K Sarbiewskiego, prowadzenie  Academii Europaea Sarbieviana, organizację Ciechanowskiej Jesieni Poezji z międzynarodowym konkursem o Laur Opina i wielu, wielu innych przedsięwzięć na skalę znacznie większą niż powiatową. Ponadto często promuje ziemię ciechanowską podczas zagranicznych wyjazdów, konferencji i odczytów w: USA, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, na Litwie i w innych krajach.

Wróć